Podstawy odżywiania Email

Dobre odżywianie jest podstawą dobrego zdrowia. Każdy organizm potrzebuje czterech podstawowych składników pokarmowych: wody, węglowodanów, białek i tłuszczy, podobnie jak witamin, składni­ków mineralnych i innych mikroskładników pokar­mowych. Aby wybrać odpowiednią żywność i lepiej zrozumieć, dlaczego powinna być ona uzupełnia­na, potrzebna jest wiedza na temat składników zdrowej diety.


Cztery podstawowe składniki pokarmowe


Woda. węglowodany, białka i tłuszcze są podsta­wowymi składnikami dobrego odżywiania się. Wybierając najzdrowsze formy każdego z tych składników pokarmowych i spożywając je w odpowiedniej proporcji, umożliwiamy naszemu organizmowi funk­cjonowanie na optymalnym poziomie.

Woda


Ciało ludzkie składa się w dwóch trzecich zwody. Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym, zaangażowanym w każdą funkcję organizmu. Poma­ga transportować składniki pokarmowe i zbędne produkty przemiany materii do i z komórek Jest nie­zbędna do wszystkich czynności trawiennych, wchła­niania, krążenia i wydalania, jak również do wyko­rzystania witamin rozpuszczalnych w wodzie. Jest także potrzebna do utrzymania odpowiedniej tem­peratury ciała. Pijąc codziennie odpowiednią ilość wody, przynajmniej osiem szklanek, możemy być pewni, że nasz organizm ma wszystko, co jest mu potrzebne do utrzymania dobrego zdrowia.

Węglowodany


Węglowodany dostarczają organizmowi energii, potrzebnej do funkcjonowania. Można je znaleźć prawie wyłącznie w pokarmach roślinnych, takich jak owoce, warzywa, groch i fasola.

Węglowodany to główne źródła glukozy we krwi, która jest głównym paliwem dla wszystkich komó­rek ciała i jedynym źródłem energii dla mózgu i czerwonych krwinek Za wyjątkiem błonnika, który nie może być strawiony, zarówno proste, jak i zło­żone węglowodany zostają rozłożone do glukozy. Glukoza jest wtedy zużywana bezpośrednio na do­starczenie energii organizmowi lub magazynowa­na w wątrobie. Kiedy spożywamy więcej kalorii, niż organizm potrzebuje, cześć spożytych węglowoda­nów także może być magazynowana w organizmie jako tłuszcz.

Kiedy wybieramy do swojej diety pokarmy boga­te w węglowodany, powinny to być zawsze pokar­my nie rafinowane (nie oczyszczone) takie jak owoce, warzywa, groch, fasola i produkty z całymi ziarnami w przeciwieństwie do rafinowanych i prze­tworzonych produktów, takich jak napoje bezalko­holowe, desery, słodycze i cukier. Żywność rafino­wana oferuje niewiele (jeśli w ogóle jakieś) wita­min i składników mineralnych, które są ważne dla naszego zdrowia. Ponadto spożywane w nadmia­rze, szczególnie na przestrzeni wielu lat, duże ilo­ści prostych węglowodanów, występujących w żyw­ności rafinowanej, mogą prowadzić do wielu cho­rób, na przykład cukrzycy i hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi). Innym problemem jest to, że żywność o dużej zawartości prostych rafinowa­nych cukrów często zawiera wiele tłuszczy, które powinny być ograniczone w żywieniu. To dlatego taka żywność, w tym w większości ciasteczka i cia­sta, podobnie jak i wiele szybkich przekąsek, zazwy­czaj naładowana jest kaloriami.

O błonniku mówi się zazwyczaj, że jest bardzo ważną formą węglowodanów. Uważane w przeszło­ści za „niestrawialną część pożywienia", to część rośliny, która jest odporna na enzymy trawienne. W efekcie jedynie stosunkowo niewielka ilość błon­nika jest trawiona czy metanolizowa na w jelitach, i większa jego część przechodzi przez przewód po­karmowy i jest wydalana z kałem.

Chociaż większość błonnika nie jest trawiona, przynosi on kilka istotnych dla zdrowia korzyści. Po pierwsze, błonnik zatrzymuje wodę, powodując for­mowanie bardziej miękkiego kału o dużej objętości, co zapobiega zaparciom i hemoroidom. Dieta wysokobłonnikowa zmniejsza także ryzyko nowotworu jelita grubego, być może poprzez przyspieszenie tem­pa przesuwania się kału przez jelita i oczyszczanie przewodu pokarmowego. Ponadto błonnik wiąże się z pewnymi substancjami (które mogą powodować wytworzenie cholesterolu) i usuwa te substancje z organizmu. W ten sposób dieta wysokobłonnikowa pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi zmniejszając ryzyko choroby serca.

Białko


Białko jest niezbędne do wzrostu i rozwoju. Do­starcza organizmowi energii i jest potrzebne do pro­dukcji hormonów, przeciwciał, enzymów i tkanek. Pomaga również utrzymać odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową w organizmie.

Po spożyciu białka organizm rozkłada je na ami­nokwasy - cząsteczki wszystkich białek. Niektóre z tych aminokwasów określa się jako „zbędne". Nie oznacza to, że są one niepotrzebne, ale raczej, że nie muszą pochodzić z pokarmów, ponieważ mogą być syntetyzowane przez organizm z innych ami­nokwasów. Inne aminokwasy uważa się za „nie­zbędne" w znaczeniu, że organizm nie może ich syntetyzować i zatem musi je otrzymywać z poży­wienia.

Kiedy organizm wytwarza białko - na przykład kiedy buduje mięśnie - potrzebuje różnych ami­nokwasów do tego procesu. Te aminokwasy mogą pochodzić z białka pokarmowego lub z własnych rezerw aminokwasów, znajdujących się. w organi­zmie człowieka. Jeśli przez dłuższy czas wystę­puje brak aminokwasów, co może zdarzyć się w przypadku, jeśli w żywieniu brakuje niezbędnych aminokwasów, budowa białka w organizmie zostaje wstrzymana i organizm cierpi.

Bardzo ważne jest spożywanie białek, które do­starczają wszystkich niezbędnych aminokwasów. Białka pokarmowe zalicza się do dwóch różnych grup, w zależności od aminokwasów, jakich dostarczają.

białka pełnowartościowe, które stanowią pierwszą grupę, zawierają pokaźne ilości wszyst­kich niezbędnych aminokwasów. Białka te można znaleźć w mięsie, rybach, drobiu, serze, jajkach i mleku.

Białka niepełnowartościowe, które stano­wią drugą grupę, zawierają jedynie niektóre z nie­zbędnych aminokwasów. Te białka można znaleźć w rozmaitych pokarmach, na przykład w ziarnach, roślinach strączkowych i zielonych warzywach li­ściastych.

Chociaż ważne jest spożywanie pełnej gamy ami­nokwasów, zarówno „niezbędnych", jak i „zbędnych", niekoniecznie musimy uzyskiwać je z mięsa, ryb, drobiu i innych pokarmów zawierających białka peł­nowartościowe. W rzeczywistości ze względu na wy­soką zawartość w nich tłuszczu, jak również stoso­wanie antybiotyków i innych substancji chemicznych w hodowli drobiu i bydła, większość takiej żywności powinna być zjadana z umiarem. Na szczęście stra­tegia odżywiania zwana „wzajemnym uzupełnianiem się" umożliwia łączenie pokarmów zawierających białko niepełnowartościowe, tak aby wytworzyć biał­ko pełnowartościowe, które dostarczy odpowiednich ilości wszystkich aminokwasów. Na przykład fasola i ryż nie oczyszczony są równie bogate w białko, a jednak w każdym z nich brakuje jednego lub wię­cej niezbędnych aminokwasów. Jednakże kiedy po­łączymy ze sobą fasolę i ryż nie oczyszczony lub kie­dy połączymy jedno z nich z jakąkolwiek ilością po­karmów bogatych w białko, organizm wytworzy biał­ko pełnowartościowe, które stanowi wysokiej jako­ści substytut mięsa.

Tłuszcze


Chociaż sporo uwagi poświęcono potrzebie zmniejszenia ilości tłuszczu spożywanego w pokar­mach, organizm naprawdę go potrzebuje. W okresie niemowlęctwa i dzieciństwa tłuszcz jest niezbędny

do normalnego rozwoju mózgu. Przez całe życie ko­nieczne jest dostarczanie energii i wspomaganie rozwoju. Tłuszcz jest w rzeczywistości najbardziej skoncentrowanym źródłem energii dostępnej orga­nizmowi. Jednakże po ukończeniu drugiego roku życia organizm potrzebuje tylko niewielkich ilości j tłuszczu. Nadmierne spożycie tłuszczu jest główną przyczyną otyłości, wysokiego ciśnienia krwi, cho­roby wieńcowej serca i raka jelita grubego Jest również łączone z licznymi innymi schorzeniami. Aby zrozumieć, w jaki sposób spożycie tłuszczu wiąże się z tymi problemami zdrowotnymi, konieczna jest znajomość różnych dostępnych rodzajów tłuszczy i sposobów, w jakie te tłuszcze działają w obrębie organizmu.

Tłuszcze składają się z cząsteczek zwanych kwa­sami tłuszczowymi. Są trzy główne kategorie kwa­sów tłuszczowych: nasycone, wielonienasycone i jednonienasyconc. Ta klasyfikacja oparta jest na licz­bie atomów wodoru w budowie chemicznej danej cząsteczki kwasu tłuszczowego.

NASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE - można znaleźć głów­nie w produktach zwierzęcych, na przykład w prze­tworach mlecznych, takich jak pełne mleko, śmie­tana i ser, jak również w tłustych mięsach wołowych, cielęcych, jagnięcych, wieprzowych i w szynce. Również niektóre produkty roślinne, na przykład olej kokosowy, olej palmowy i inne oleje roślinne, zawiera­ją nasycone kwasy tłuszczowe.

Wątroba wykorzystuje kwasy nasycone do pro­dukcji cholesterolu. Tak więc nadmierne spożycie kwasów tłuszczowych może znacząco podnieść l poziom cholesterolu we krwi, szczególnie poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) lub tzw. „nie­dobrego cholesterolu”. Zaleca się, aby dzienne spożycie tłusz­czów nasyconych utrzymywało się poniżej 10% ilości dostarczanych kalorii. Jednakże dla osób, które mają poważne problemy z wysokim pozio­mem cholesterolu we krwi, nawet taki poziom może być za wysoki.

KWASY WIELONIENASYCONE   -  ogromną ilość można znaleźć w kukurydzy, soi, oleju szafranowym i ole­jach słonecznikowych. Także niektóre oleje rybne zawierają dużo kwasów wielonienasyconych. W od­różnieniu od kwasów nasyconych, kwasy wielonienasycone mogą w rzeczywistości obniżyć całkowity poziom cholesterolu we krwi. Jednakże jednocze­śnie duże ilości kwasów wielonienasyconych mogą powodować zmniejszenie ilości lipoprotein o dużej gęstości (HLD) - tzw. „dobrego cholesterolu". Po­nieważ podobnie jak wszystkie tłuszcze kwasy wielonienasycone zawierają dużo kalorii, zaleca się, aby indywidualne spożycie tłuszczy wielonienasyconych nie przekraczało 10 % ilości dostarczanych organi­zmowi kalorii.

JEDNONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE    - można w więk­szości znaleźć w olejach roślin i orzechów, takich jak oliwki, orzeszki ziemne (arachidowe) i canola. Tłuszcze te wydają się obniżać poziom LDL (lipo­protein o niskiej gęstości) we krwi bez oddziaływa­nia w jakikolwiek sposób na HDL (lipoproteiny o wy­sokiej gęstości). Jednakże to pozytywne oddziały­wanie na cholesterol LDL jest stosunkowo skrom­ne. Zaleca się, aby spożycie kwasów jednonienasyconych utrzymywało się pomiędzy 10 a 15 % ilości dostarczanych kalorii.

 

 
SKLEP CALIVITA - Natura Online | GRZYBICA | GRONKOWIEC | OCZYSZCZANIE ORGANIZMU | suplementy
Strona została opracowana na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Materiały umieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny w żadnym przypadku nie zastąpią porady lekarza. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej. Oferowane suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty CaliVita należą do suplementów diety, które uzupełniają normalną dietę. Powinno się dokładnie przeczytać informacje umieszczoną na polskiej etykiecie produktu, a w przypadkach pytań zasięgnąć opinii specjalisty.